Sp. z o.o. 01-304 Warszawa, ul. Połczyńska 106B zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038980 NIP 676-007-67-83, REGON 001309700; Kapitał zakładowy: 891.000 zł. Zapraszamy po wózki widłowe.